Na temelju Odluke Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0444 od 02. travnja 2024. godine u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027

Karlovačka udruga spinalno ozlijeđenih (KaSPIN) objavljuje

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za uključenje korisnika u projekt „Pružimo podršku“

 

Ovime pozivamo starije osobe (65+ godina) i odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina) da se prijave kao korisnici u projekt.

Krajnjim korisnicima uključenim u projekt pružat će se usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu čime se pridonosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Usluga potpore i podrške uključuje:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Projektom će biti obuhvaćeno 72 osobe iz ciljne skupine s područja Karlovačke županije na razdoblje od 34 mjeseca.

UVJETI ZA UKLJUČIVANJE U PROJEKT:

Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • čiji mjesečni prihodi
  • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
  • za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati uz prijavu dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika;
 2. Potvrdu Porezne uprave o visini prihoda koje sadržavaju najmanje podatke o prihodima u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN. br. 18/22, 46/22, 119/22, 71/23) odnosno novčanim sredstvima ostvarenim po osnovi rada, mirovine, primitka od imovine ili na neki drugi način, primjerice primitak od udjela u kapitalu, kamate od štednje i sl. ostvaren u tuzemstvu i inozemstvu, umanjen za iznos uplaćenog poreza i prireza ne starija od 30 dana.
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. U slučaju da ne živi u samačkom kućanstvu potvrdu Porezne uprave drugih članova kućanstva pod 2.
 5. Izjavu da ne koristi sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 6. Suglasnost da Hrvatski zavod za socijalni rad provjeri podatke sa Izjave pod 5.

Odrasle osobe s invaliditetom (18+ godina):

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili u višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
 • koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Kao dokaz pripadnosti ciljnoj skupini kandidati/ Odrasle osobe s invaliditetom uz prijavu dužni su dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
 2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva i
 4. Izjavu da ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent odnosno da roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za brigu o njoj
 5. Suglasnost da Hrvatski zavod za socijalni rad provjeri podatke sa Izjave pod 4.

UPUTE ZA PRIJAVU

Javni poziv za iskazivanje interesa objavljen je na službenim web stranicama Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih i otvoren je trajno od 02. travnja 2024. do popunjavanja kapaciteta krajnjih korisnika.

Prijave na Javni poziv podnose se poštom ili osobno na adresi Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih – KaSPIN, A.G. Matoša 14c, Karlovac radnim danom od 9:00 do 13:00 ili putem e-maila info@kaspin.hr

Obrazac prijave na Javni poziv moguće je preuzeti u prostoru Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih - KaSPIN, A.G. Matoša 14c, Karlovac radnim danom od 9:00 do 13:00 ili na web stranici Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih – KaSPIN www.kaspin.hr.

Kandidati za uključivanje u projekt koji su dostavili cjelokupnu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete predviđene Uputama za Prijavitelje i ostalim relevantnim dokumentima te je za njih ishođena Potvrda/Izjava Hrvatskog zavoda za socijalni rad o ispunjavanju propisanih uvjeta biti će uključeni u projekt ili će se voditi na Listi čekanja.

Sva dodatna pitanja i pojašnjenja vezana uz Javni poziv možete dobiti na e-mail: info@kaspin.hr ili na mobitel /telefon: 098 670434 / 047 414785.

Javni poziv za iskaz interesa

Javni natječaj Zaželi - prijavnica

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Karlovačke udruge spinalno ozlijeđenih – KaSPIN.

Više informacija na: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr